Search for Aklanon Translation

Sunday, October 29, 2017

A Persons Attitude (settled way of thinking about something)

Love

She loves her family very much

Palangga

Palangga na do anang pamilya it sobra
 • Anang (ana nga) - Her, His, Its
 • Pamilya - Family
 • Sobra - Very much

Respect

I respect what she has accomplished

Tahod

Ginatahod ko kung ano do anang hinimuan
 • Ko - I
 • Ano - What
 • Anang (ana nga) - She, He, It
 • Hinimuan - Accomplished

Helpful

The President of the organisation is helpful to the poor families

Mabinuligon

Do Presidente it organisasyon hay mabinuligon sa pobre nga mga pamilya
 • Do - The
 • Presidente - President
 • It - Of
 • Organisasyon - Organisation, Organization
 • Sa - To
 • Pobre - Poor
 • Pamilya - Family
 • Mga pamilya - Families

Honest

Lito is an honest person

Masaligan

Si Lito hay masaligan nga tawo
 • Si Lito - Lito
 • Tawo - Person, Human

Kind

He is kind to the people come to him

Mabuot

Mabuot imaw sa mga tawo nga nagaadto kana
 • Imaw - He, She, It
 • Sa - To
 • Tawo - Person, Human
 • Mga tawo - People
 • Nagaadto - Come
 • Kana - Him, Her, It

Tired

I was really tired after the long trip

Gaoy

Grabe akong gaoy pagkatapos it mahabang byahe
 • Grabe - Really
 • Akong - I, My
 • Pagkatapos - After
 • Mahabang (mahaba nga) - Long
 • Byahe - Trip

Surprise

Tom was surprised when Mary caught a fish

Surpresa

Si Tom hay nasurpresa kat si Mary hay nakadakop it isda
 • Nasurpresa - Surprised
 • Kat - When
 • Nakadakop - Caught
 • Isda - Fish

Angry

My sister gets really angry when her husband comes home late and drunk

Akig

Grabe do kaarkig it akong magueang nga bayi kat anang asawa hay nag-uli sa baeay it hanagob ag hilong
 • Grabe - Really
 • Akong (akon nga) - My, Mine
 • Magueang - Older
 • Bayi - Girl, Woman
 • Kat - When
 • Anang - Her, His
 • Asawa - Husband, Wife, Spouse
 • Nag-uli - Comes
 • Baeay - Home, House
 • Hanagob - Late
 • Ag - And
 • Hilong - Drunk

Fear

He was trembling because of his fear of heights

Hadlok

Imaw hay nagakurog dahil sa anang kahadlok sa mataas
 • Imaw - He, She, It
 • Nagakurog - Trembling
 • Dahil - Because
 • Anang (ana nga) - His, Her, Its
 • Mataas - Height, Tall, High

Trust

Our relationship is founded on mutual love and trust

Salig

Atong relasyon hay nagapatunay sa parehas nga pagpalangga ag pagsalig
 • Atong (aton nga) - Our
 • Relasyon - Relationship
 • Nagapatunay - Founded
 • Parehas - Mutual
 • Pagpalangga - Love
 • Ag - And
 • Pagsalig - Trust

Anger

I could hear the anger in his voice

Kaugot

Mabatian ko gid do anang kaugot sa anang limog
 • Mabatian - Hear
 • Ko - I, Me
 • Gid - Could
 • Do - The
 • Anang (ana nga) - His, Her, Its
 • Sa - In, To, At, On
 • Limog - Voice

Happy

The barangay captain is happy to give gifts to children every christmas

Masadya

Do baranggay kapitan hay masadya nga magtao it mga regalo sa mga unga kada paskwa
 • Do - The
 • Baranggay - Barangay
 • Kapitan - Captain
 • Magtao - To give
 • Regalo - Gift
 • Mga regalo - Gifts
 • Sa - To, At, In, On
 • Unga - Child
 • Mga unga - Children
 • Kada - Every
 • Paskwa - Christmas

Obedient

That boy is obedient, he does everything the first time he is asked

Masinueondon

Duyong eaki hay masinueondon ginaubra na maski alin sa pagsugo mo eagi kana
 • Duyong (duyon nga) - That
 • Eaki - Boy, Man, Male
 • Ginaubra - Does
 • Maski alin - Everything
 • Pagsugo - Asked
 • Eagi - First Time, Immediately
 • Kana - Him, Her, It

Lazy

He is a lazy type of person

Tamad

Imaw hay tamad nga klase it tawo
 • Imaw - He, She, It
 • Klase - Type, Class, Kind, Sort
 • Tawo - Person, Human

Diligent

He is diligent in his work so he can get a high salary

Mahugod

Imaw hay mahugod sa anang trabaho agud makabuoe dayon imaw it mataas nga sweldo
 • Imaw - He, She, It
 • Sa - In, On, At, To
 • Anang (ana nga) - His, Her, Its
 • Trabaho - Work
 • Agud - So, To, For, In order
 • Makabuoe - Get
 • Imaw - He, She, It
 • Mataas - High, Tall
 • Sweldo - Salary, Wages

Liar

Everybody knows that Anna is a liar

Purilon

Sayod it tanan nga si Anna hay purilon
 • Sayod - Know
 • Tanan - All, Everybody

Polite

It is considered polite to hold the door for the person behind you

Matinahuron

Makonsiderar nga matinahuron nga butyan do poetahan para sa tawo nga masunod kimo
 • Makonsiderar - Considered
 • Butyan - Hold
 • Do - The
 • Poetahan - Door
 • Para - For
 • Sa - The
 • Tawo - Person
 • Masunod - Behind
 • Kimo - You

Courteous

Nicholas is a courteous man

Matinahuron

Si Nicholas hay matinahuron nga eaki
 • Eaki - Man, Boy, Male

Respectful

The children had been respectful while they were in the principals office

Matinahuron

Do mga unga hay naging matinahuron habang sanda sa sueod it opisina it prinsipal
 • Do - The
 • Mga unga - Children
 • Unga - Child
 • Naging - Been
 • Habang - While
 • Sanda - They
 • Sueod - In, Inside
 • Opisina - Office
 • Prinsipal - Principal

Boastful

We were offended because he was boastful that he would easily beat us

Bugaeon

Nasakitan kami dahil sa anang pagka-bugaeon nga madali na kami perdihon
 • Nasakitan - Offended
 • Kami - We
 • Dahil - Because
 • Anang (ana nga) - His, Hers, It's
 • Pagka-bugaeon - Was boastful
 • Madali - Easily, Easy
 • Na - He, She, It
 • Kami - We
 • Perdihon - Beat,Win

Hospitable

The mayor is hospitable to people of his own town

Maabi-abihon

Do mayor hay maabi-abihon sa mga tawo sa anang sariling banwa
 • Do - The
 • Mayor - Mayor
 • Mga tawo - People
 • Tawo - Person
 • Sa - To, At, In, On
 • Anang (ana nga)
 • Sariling - Own
 • Banwa - Town

Annoying

Go and find a less annoying way to earn some money

Makaueogot

Panaw ag usoy it bukon masyado nga makaueogot nga pamaagi para makausoy it kwarta
 • Panaw - Go
 • Ag - And
 • Usoy - Find
 • It - A
 • Bukon masyado - Less (lit. not very)
 • Pamaagi - Way
 • Para - To, For
 • Makausoy - Earn
 • Kwarta - Money

Bossy

He is bossy toward his teachers and likes to tell people what to do

Paeasugo

Imaw hay paeasugo sa anang mga maestra ag naila nga magturo sa tawo kung ano do ubrahon
 • Imaw - He, She, It
 • Sa - Toward, To, At, On, In
 • Anang (ana nga) - His, Hers, Its
 • Mga maestra - Teachers
 • Maestra - Teacher
 • Ag - And
 • Naila - Likes
 • Magturo - Tell, Teach, Instruct
 • Tawo - People
 • Kung ano - What to (lit. if what)
 • Ubrahon - To do

Irritable

Its no wonder you might feel irritable too

Maueogton

Bukon it kangawa-ngawa nga mabatyagan mo man nga maueogton ka
 • Bukon - No, Not
 • Kangawa-ngawa - Wonder
 • Mabatyagan - Feel
 • Mo man - Too (cite)
 • Ka - You

Cranky

Her husband has been cranky all night

Pikon

Anang asawa hay naging pikon it sang-gabie
 • Anang (ana nga) - Her, His, Its
 • Asawa - Husband, Wife, Spouse
 • Naging - Been
 • Sang-gabie - All night

Bully

The student Roger, is a bully at school

Paea-away

Do estudyante nga si Roger, hay paea-away sa eskwelahan
 • Do - The
 • Estudyante - Student
 • Sa - At
 • Eskwelahan - School

Sleepy

He is always saying that he is sleepy when his mother tells him to do his work

Naduyog

Pirmi nana ginahambae nga naduyog imaw kung anang nanay hay maghambae kana nga ubrahon do anang ubra
 • Pirmi - Always
 • Nana - He
 • Ginahambae - Saying
 • Imaw - He, She, It
 • Kung - When
 • Anang (ana nga) - His, Her, Its
 • Nanay - Mother
 • Maghambae - Tells
 • Kana - Him, Her, It
 • Ubrahon - To do
 • Anang (ana nga) - His, Her, Its
 • Ubra - Work

Greedy

Some politicians are greedy for money and power

Bungkoe

Do ibang mga politiko hay bungkoe para sa kwarta ag pwersa
 • Ibang (iba nga) - Some
 • Politiko - Politician
 • Mga politiko - Politicians
 • Para - For
 • Kwarta - Money
 • Ag - And
 • Pwersa - Power

Friendly

Tom is friendly to people even though he doesn't know them

Maamigohon

Si Tom hay maamigohon sa mga tawo maski bukon na sanda it kilaea
 • Sa - To, At, On, In
 • Mga tawo - People
 • Tawo - Person
 • Maski - Even
 • Bukon na - He doesn't
 • Sanda - Them
 • Kilaea - Know, Meet
 • maamigohon is gender sensitive for male, maamigahon for female - Amigo, Amiga

Irresponsible

My irresponsible cousin has tons of homework to do but he decided to sleep late and play games instead of doing it

Iresponsable

Do iresponsable nakon nga ingkampod hay may tonelada nga ueobrahon sa baeay nga dapat ubrahon pero nagdesisyon imaw nga magkatueog it hanagob ag maghampang kesa sa ubrahon to
 • Do - The
 • Nakon - My
 • Ingkampod - Cousin
 • Hay may - Has
 • Tonelada - Tons
 • Ueobrahon sa baeay - Homework
 • Dapat ubrahon - To do (lit. Need Doing)
 • Pero - But
 • Nagdesisyon - Decided
 • Imaw - He, She, It
 • Magkatueog - Sleep
 • Hanagob - Late
 • Ag - And
 • Maghampang - Play
 • Kesa - Instead
 • Ubrahon to - Doing it

Trustworthy

We got the information from a trustworthy source

Masaligan

Nabuoe naton do impormasyon halin sa masaligan nga hinalinan
 • Nabuoe - Got
 • Naton - We
 • Impormasyon - Information
 • Halin - From
 • Hinalinan - Source

No comments:

Post a Comment