Search for Aklanon Translation

Sunday, July 16, 2017

Celebrations: action of celebrating important days or events

Wedding

The couple are preparing their menu list for their wedding

Kasae

Do makapareha hay nagapahaum it andang listahan it mga putahe para sa andang kasae
 • Do - The
 • Makapareha - Couple, Pair
 • Nagapahaum - Preparing
 • Andang (anda nga) - Their
 • Listahan - List
 • Putahe - Menu
 • Mga putahe - Menus
 • Para - For
 • Sa - To, In, On, At

Baptism

My neighbor invited me to attend the baptism of her daughter this coming sunday

Bunyag

Akong kaeapit hay gin-inbita ako para mag-adto sa bunyag it anang unga nga bayi dayang paeaabuton nga dominggo
 • Akong (ako nga) - My, Mine
 • Ka-eapit - Neighbor
 • Gin-inbita - Invited
 • Ako - Me, I
 • Para - To, For
 • Mag-adto - Attend
 • Unga - Child
 • Unga nga bayi - Daugher
 • Dayang - This
 • Paeaabuton - Coming, Next
 • Dominggo - Sunday

Christmas

My father will come home from abroad this christmas

Paskwa

Akong tatay hay mauli sa ba-eay halin sa ibang nasyon dayang paskwa
 • Akong (akon nga) - My, Mine
 • Tatay - Father
 • Mauli - Come
 • Ba-eay - Home, House
 • Halin - From
 • Ibang nasyon - Abroad (lit. some country)
 • Dayang (daya nga) - This

New year

He promised to change his lifestyle starting this new year

Bag-ong dag-on

Imaw hay nagpromisa nga bag-ohon anang pagpangabuhi umpisa dayang bag-ong dag-on
 • Imaw - He, She
 • Nagpromisa - Promise
 • Bag-ohon - Change, Anew
 • Anang (ana nga) - His, Her, Its
 • Pagpangabuhi - Lifestyle
 • Umpisa - Starting, Beginning
 • Dayang (daya nga) - This

Feast

He is raising three pigs for the feast in October

Pista

Imaw hay naga-alaga it tatlong baboy para sa pista sa Oktubre
 • Imaw - He, She, It
 • Naga-alaga - Raising
 • Tatlong (tatlo nga) - Three
 • Baboy - Pig
 • Para - For
 • Sa - The, To, On, In, At
 • Oktubre - October

Birthday

My youngest son is very excited about his birthday tomorrow

Kaadlawan

Ro akong kamanghuran nga unga ng eaki hay masyadong naeangkag nahanungud sa anang kaadlawan hin-aga
 • Akong - My, Mine
 • Kamanghuran - Youngest
 • Unga ng eaki - Son
 • Masyadong (masyado nga) - Very
 • Naeangkag - Excited
 • Nahanungud - About
 • Anang (ana nga) - His, Her, Its
 • Hin-aga - Tomorrow

Holy week

We are planning a vacation at grandmothers house this coming holy week

Kwaresma

Kami hay nagaplano it bakasyon sa ay lola nga baeay dayang paeaabuton nga kwaresma
 • Kami - We
 • Nagaplano - Planning
 • Bakasyon - Vacation
 • Ay lola - Grandmother
 • Baeay - House
 • Dayang (daya nga) - This
 • Paeaabuton - Coming

Valentine's Day

I want to surprise my girlfriend this Valentine's day

Adlaw it mga tagipusuon

Gusto ko nga sorpresahon akon nga nobya dayang adlaw it mga tagipusuon
 • Gusto - Want
 • Ko - I, Me
 • Sorpresahon - Surprise
 • Akon - My, Mine
 • Nobya - Girlfriend
 • Dayang (daya nga) - This

Halloween

My mother used to prepare candies for kids during halloween

Pangaeag-kaeag

Akong nanay hay naanad nga magpreparar it mga dulse para sa mga unga kada pangaeag-kaeag
 • Akong (akon nga) - My, Mine
 • Nanay - Mother
 • Naanad - Used to
 • Magpreparar - Prepare
 • Dulse - Candy
 • Mga dulse - Candies
 • Para - For
 • Unga - Child, Kid
 • Mga unga - Children, Kids
 • Kada - Every

Anniversary

Today is our ten year anniversary of our company

Anibersaryo

Makaron hay among ika-napueo nga anibersaryo it among kompanya
 • Makaron - Today, Now
 • Among (amon nga) - Our
 • Ika-napueo - Ten year
 • Kompanya - Company

No comments:

Post a Comment